Kontaktujte nás: +420 775 393 026 | fyziooneill@gmail.com

Smluvní podmínky poskytování služeb ve zdravotnickém zařízení Fyzio O'Neill

(dále „Smluvní podmínky“)

§1

Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem je registrované nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže uvedených podmínek klientovi (dále jen „Klient“) odborné fyzioterapieutické služby (dále jen Služby). 

2. Poskytovatelem Služby a provozovatelem zdravotnického zařízení je fyzioterapeutka Mgr. Barbora O'Neill, IČ 05782759 se sídlem Nerudova 21, Plzeň, PSČ 301 00 (dále „Provozovatel“).

3. Klientem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami čerpá Službu osobně, případně v doprovodu svého zákonného zástupce (zákonných zástupců). Klient nebo jeho zákonný zástupce (zákonní zástupci) je osobou s plnou způsobilostí k právním úkonům.

4. Provozovatel poskytuje Klientovi odbornosti nelékařské zdravotnické Služby na základě specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a to odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti.

5. Služba Klientovi spočívá v poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie (dle studijního programu oboru fyzioterapie při FZS ZČU a LF MU), nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

§2

Postup a podmínky využívání Služby

1. K využití Služby není nutná předchozí návštěva lékaře. Provozovatel provádí vlastní diagnostiku. Nicméně v případě, kdy má Klient zprávu od jiného diagnostického zdravotníka se specializací na léčbu pohybového aparátu (dokumentaci v listinné podobě, na CD, popis RTG, MRI, apod.), Provozovatel ji může použít jako další informaci ke stanovení diagnózy a nejvhodnější následné péči formou individuálního léčebného postupu.

2. Každý Klient je objednán na konkrétní čas k Provozovateli buď telefonicky, emailem, nebo pomocí on-line rezervace na internetu. V případě rezervace on-line se čas návštěvy stává platným až po potvrzení tohoto termínu Provozovatelem. Zrušení zerervace je možné telefonicky, emailem nebo samostatně v rezervačním systému minimálně 24 hodin předem.

3. Při prvním objednání telefonicky, emailem, nebo pomocí on-line registrace na internetu (dále „Objednávka“) jsou vyžadovány pouze následující osobní údaje: Jméno Klienta, Příjmení Klienta, Mobilní telefon kontaktní osoby a Emailová adresa kontaktní osoby (v případě např. nezletilého Klienta). Při odmítnutí poskytnutí těchto základních kontaktních údajů může být rezervace prvního termínu terapie zrušena. Poskytnuté číslo mobilního telefonu je určeno výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Provozovatelem, k zasílání SMS připomínající nadcházející termín, k prověření zpoždění dostavení se Klienta na plánovanou Službu, změna termínu terapie z důvodu neplánované nemoci či nepřítomnosti terapeuta, případně pokud o to Klient požádá, k zasílání výhodných nabídek typu last minute, apod. Poskytnutá emailová adresa slouží ke komunikaci mezi Klientem a Provozovatelem, případně, pokud o to Klient požádá, k zasílání výhodných nabídek typu last minute, apod..

4. Po zápisu objednávky terapie do rezervačního systému je odeslána Klientovi SMS se souhrnnou informací o naplánované terapii.

5. Vždy 24 hodin před každou plánovanou terapií zapsanou do rezervačního systému je Klientovi odeslána informativní SMS s připomenutím blížící se terapie.

6. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na naplánovanou Službu, je povinen se omluvit minimálně 24 hodin před rezervovaným termínem. Neomluvená terapie nebo terapie omluvená v období kratším než 24 hodin podléhá storno podmínkám.

7. Klient je před zahájením čerpání Služby požádán o vyplnění vstupního dotazníku pro vyšetření pohybového aparátu pro poskytnutí nezbytných údajů pro stanovení správné diagnózy a efektivního a bezpečného individuálního léčebného postupu. Na základě údajů poskytnutých ve vstupním dotazníku pro vyšetření pohybového aparátu a na základě provedení diagnostiky jsou Klientovi sděleny různé možnosti terapie a dále pak jsou zhodnoceny možné kontraindikace. Terapeut neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního léčebného postupu, pokud jsou mu Klientem některá fakta o jeho zdravotním stavu zamlčena.

8. Součástí vstupního dotazníku je i svobodný a informovaný souhlas Klienta dle relevantních ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění, a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 3 společnosti v platném znění. Poskytnuté údaje i svůj informovaný souhlas Klient potvrdí svým podpisem. Formulář se okamžikem podpisu stává součástí zdravotní dokumentace Klienta u Provozovatele.

9. Před zahájením plnění individuálního léčebného postupu jsou terapeutem ústně v dostatečném rozsahu a srozumitelnou formou sděleny Klientovi informace o jeho zdravotním stavu včetně účinků léčebného postupu a zdravotních kontraindikací a je navržen individuální léčebný postup. Pro správné provedení diagnostiky a stanovení správného individuálního léčebného postupu Provozovatel provádí kineziologický rozbor nebo jeho relevantní část. Klientovi jsou ať už na webových stránkách, nebo osobně před terapií poskytnuty informace o každé používané metodě (zdravotnímu výkonu) o jejich předpokládaných přínosech, důsledcích a případných rizicích, dále pak různé možnosti alternativního poskytnutí zdravotních služeb. Před zahájením individuálního léčebného postupu je Klientovi v dostatečném rozsahu umožněno klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, s cílem aby Klient získal podrobnosti jeho zdravotního stavu a byl individuální léčebný postup plně srozumitelný. Na základě seznámení se s navrženým individuálním léčebným postupem Klient potvrdí terapeutovi, že vše pochopil a terapeut přistoupí k realizaci navrženého individuálního léčebného postupu.

10. Zahájení terapie individuálním léčebným postupem je dobrovolné a je na vůli Klienta nebo jeho zákonného zástupce.

11. Pokud Klient odmítne kteroukoliv část tohoto postupu využívání Služby, ale zároveň vyžaduje dodání Služby, má se za to, že souhlasí s případnými riziky léčebného postupu. Pokud Provozovatel v této situaci kdykoliv zhodnotí, že pokračování individuálního léčebného postupu může narušit zdraví Klienta, má právo na okamžité zastavení terapie. Klient má v tomto případě nárok na vrácení dosud nevyčerpané části služeb.

12. V případě další plánované návštěvy si Klient osobně na místě, telefonicky, emailem, nebo online v rezervačním systému naplánuje termín další terapie.

13. Na začátku každé následné terapie je terapeutem zhodnocena předchozí terapie a dle poskytnutých informací od Klienta terapeut buď pokračuje v individuálním léčebném postupu, nebo je doporučena jeho změna, případně ukončení léčby, pokud se na tom terapeut i Klient vzájemně dohodnou. O každé terapii je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta. V tomto záznamu je zaznamenáváno hodnocení již proběhlé terapie jak Klientem, tak terapeutem, popis každé terapie, případně plán terapie na doma i na příští terapii na pracovišti Provozovatele.

14. Každý Klient se má možnost před zahájením terapie zdarma a libovolně ptát na možnosti individuálního léčebného postupu a jaké jsou alternativy. Dotazy je možné pokládat telefonicky v provozní době na telefonní lince Provozovatele nebo bez omezení emailem.

15. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta i Klientovi. Klientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

§3

Práva a povinnosti Klienta

1. Klient vůči Provozovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, případě čerpá Službu se svým zákonným zástupcem

b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služeb i v průběhu terapie před každou další navazující terapií dle individuálního léčebného postupu ve Smluvních podmínkách definovaným způsobem poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami těchto Smluvních podmínek, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

d) zaplatit Provozovateli v požadovaném termínu plnou cenu Služeb

2. Klient má právo

a) být dostatečně a úplně informován Provozovatelem o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, způsobu jejich úhrady

b) na řádné poskytnutí Klientem objednaných, Provozovatelem potvrzených a zaplacených Služeb

c) reklamovat vady poskytovaných Služeb podle Reklamačního řádu Provozovatele.

§4

Povinnosti Provozovatele ke Klientovi

1. Provozovatel je vůči Klientovi povinen:

a) poskytnout Klientovi veškeré informace dle Smluvních podmínek

b) potvrdit Klientovi řádně objednané Služby

c) zabezpečit Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě

§5

Cena Služby a jejich úhrada

1. Cena za užívání Služeb je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách www.fyziooneill.com

2. Cena předplacených Služeb je splatná vždy před zahájením jejich čerpání. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den čerpání Služby.

3. V případě domluvy mezi Klientem (nebo jeho zaměstnavatelem) a Provozovatelem je možné cenu za Služby uhradit formou faktury. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní od okamžiku vystavení faktury. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Klientovi a považuje se za doručenou následujícím kalendářním dnem.

5. V případě, že celková cena Služby není zaplacena nejpozději do 3 dnů po splatnosti, vyhrazuje si Provozovatel právo pozastavit poskytování Služeb do doby plného uhrazení závazku, nebo od objednávky Služeb odstoupit. Opětovně zahájení čerpání Služby je možné po nápravě vadného stavu. V případě odstoupení od objednávky Služeb je Klientovi zaplacena nevyčerpaná část Služeb, pokud je možné tuto část stanovit.

6. Zaplacením Služeb se rozumí předání hotovosti, použitím platební karty na terminálu v provozovně, oficiálním potvrzením platby v některém ze systémů zaměstnaneckých výhod smluvně vázaným s Provozovatelem, nebo připsání platby na účet Provozovatele.

7. Úhradu objednaných služeb může Klient provést: a) bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Provozovatele: č. ú.: 228436193/0600. b) platební kartou na terminálu v provozovně c) platbou v hotovosti

Prodej dárkových poukazů

1. Dárkový poukaz opravňuje právoplatného držitele k čerpání libovolné individuální terapie v rámci služeb ordinací Fyzioterra s.r.o. pouze v rozsahu uvedených služeb na Dárkovém poukazu.

2. Dárkovou poukázku v uvedené nominální hodnotě lze uplatnit na libovolnou Službu, nebo kombinaci Služeb dle platného ceníku.

3. Služby je možné čerpat pouze v souladu se Smluvními podmínkami.

4. Na Dárkovém poukazu je uvedeno datum vystavení i doba jeho platnosti, číselný kód, razítko a podpis Provozovatele. Po uplynutí této doby Dárkový poukaz pozbývá platnosti, a není možné ani proplacení jeho hodnoty v hotovosti. Při ztrátě nebo zneužití není možné zablokování poukazu ani poskytnutí jeho náhrady.

5. Storno podmínky: V rezervačním systému naplánovaná terapie, na kterou se Klient nedostavil, nebo terapie prokazatelně zrušená Klientem v době kratší než 24 hodin před plánovanou terapií, propadá bez finanční náhrady. 

6. Z kapacitních důvodů doporučujeme nečekat na vyčerpání dárkového poukazu před koncem jeho platnosti.

7. Dárkový poukaz je plně přenositelný.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Klientovi resp. Uživatelovi, na základě kterých lze Klienta resp. Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Klientovi, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

2. Rozsah osobních údajů: V souladu s §2 této smlouvy vyžaduje Provozovatel v rámci registrace povinné osobní údaje. Klient resp. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Provozovateli další nepovinné údaje.

3. Rozsah citlivých údajů: Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Provozovatel Klienta žádá pouze o údaje, které souvisí nebo mohou souviset s podstatou vyžádané Služby. Pokud Klient poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

4. Ochrana osobních a citlivých údajů: Provozovatel shromažďuje a uchovává Klientem resp. Uživatelem zadané osobní a citlivé údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi a některé vybrané údaje v listinné podobě. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. mu známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Klienta resp. Uživatele a/nebo k jeho Klientskému resp. Uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle §12, odst. 4.

6. Omezení nakládání s údaji. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Klienta resp. Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Klienta resp. Uživatele z jeho osobních údajů uvedených při registraci způsobem, který by byl v rozporu s touto smlouvou.

7. Zpracování osobních a citlivých údajů. Klient resp. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Klienta resp. Uživatele za účelem poskytování Služby resp. Informační Služby podle této smlouvy a pro statistické účely.

8. Souhlas Klienta resp. Uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje Klient resp. Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace Provozovateli jako správci, za účelem identifikace Klienta resp. Uživatele při užívání Služby resp. Informační Služby a dodávání Služby resp. Informační Služby Klientovi resp. Uživateli.

9. Klient resp. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je Provozovatel povinen provést likvidaci osobních údajů.

10. Zpracovatel. Provozovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních a citlivých údajů.

11. Odvolání souhlasu. Souhlas Klienta resp. Uživatele se zpracováním osobních údajů dle této smlouvy je dobrovolný. Klient resp. Uživatel je oprávněn kdykoli po Registraci tento souhlas písemně odvolat na adrese Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Klienta resp. Uživatele byly z databáze Služby resp. Informační Služby zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby resp. Informační Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

12. Přístup Klienta k údajům. Klient resp. Uživatel má od okamžiku Registrace právo kdykoliv požádat Provozovatele o informaci o zpracovávání svých osobních a citlivých údajů. V takovém případě Provozovatel poskytne Klientovi resp. Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Pokud se Klient resp. Uživatel domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní a citlivé údaje v rozporu se ZOOÚ, má právo požádat Provozovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních a citlivých údajů. Klient resp. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Poskytnutí osobních a citlivých údajů. Klient resp. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní a citlivé údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

14. Statistická data. Klient resp. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Provozovatelem pro rozvoj poskytované Služby resp. Informační Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní ani citlivé údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Klienta resp. Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Klienta kontaktovat.

15. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům o Službě resp. Informační Službě, zejména k osobním a citlivým údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že údaje Klienta resp. Uživatele neposkytne třetím osobám. Klient resp. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté Provozovatelem nemusí nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před ztrátou, zcizením či zneužitím. Provozovatel se zavazuje, že bude veškeré údaje Klienta resp. Uživatele dostatečně zálohovat, aby 12 v případě ztráty či zcizení údajů, byla škoda co nejmenší.

§10

Storno podmínky

1. V případě doručené omluvy Provozovateli v období delším než 24 hodin před rezervovaným termínem má Klient právo na rezervaci nového termínu v rámci doby platnosti jeho předplaceného produktu.

2. V případě nedoručené omluvy, nebo omluvy v době kratší než 24 hodin před rezervovaným termínem nárok je tato terapie započtena jako absolvovaná.

§11

Reklamační řízení

1. V případě, že Provozovatel neposkytne všechny objednané a zaplacené Služby v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Předmět reklamace se nepovažují škody, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny vlastním zaviněním, nebo nerespektováním doporučeného léčebného režimu nebo klidu v době individuálního léčebného postupu.

2. Reklamace musí být uplatněna osobně, telefonicky nebo mailem ihned po vzniku události bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů. Na pozdější reklamace než jeden kalendářní týden od vzniku reklamace nemůže být vzhledem k povaze Služeb brán zřetel.

3. Reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu Provozovatel, a to podle zásad daných českým právním řádem.

4. K uznání reklamace je vyžadována ještě v době trvání reklamovaných obtíží referenční kontrolní návštěva Klienta na pracovišti Provozovatele za přítomnosti nezávislého fyzioterapeuta.

5. Je-li reklamace shledána jako oprávněná, má Uživatel právo na náhradu jak reklamované Služby i dosud nevyčerpaných služeb.

6. Pokud Klient z osobních nebo subjektivních důvodů nevyužije objednané Služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.

§12

Obchodní sdělení

1. Klient tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Klienta uvedené ve vstupním dotazníku pro vyšetření pohybového aparátu, obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb, výhodné nabídky typu last minute, nebo obohacující a vzdělávací informace z oblasti medicíny pohybového aparátu (např. odkazem na webové stránky Provozovatele)

2. Klient má možnost svůj souhlas s odesíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat a to písemně, či e-mailem.

§13

Vyloučení odpovědnosti – poskytování zdravotnické Služby

1. Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s využíváním zdravotnické Služby při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Klientovi Klientem nebo jeho zákonným zástupcem před stanovením čerpání individuálního léčebného postupu a před samotným zahájením čerpání Služby formou individuálního léčebného postupu. (příkladem neposkytnutí údajů může být například zamlčení, že v průběhu terapie mezi návštěvami v rámci individuálního léčebného postupu utrpěl Klient nový úraz nebo nerespektoval doporučený klid).

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Klientem resp. Uživatelem může být uskutečňována buď osobně, písemně, emailem nebo telefonicky. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům resp. Uživatelům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

2. Účinnost změn Smluvních podmínek: Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Klientovi resp. Uživateli pouze v případě, že Klient resp. Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Klienta resp. Uživatele se považuje buď podpis papírového formuláře Klientem v provozovně Provozovatele, kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Smluvních podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pokud Klient resp. Uživatel se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby resp. Informační Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Informační Služby přede dnem účinnosti těchto Smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Informační Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto nových Smluvních podmínek a má za to, že provedl registraci ve smyslu těchto Smluvních podmínek.

3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Klientem resp. Uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby resp. Informační Služby se řídí právním řádem České republiky.

4. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi Klientem resp. Uživatelem a Provozovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby na základě těchto Smluvních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky s místní příslušností v Praze.

5. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.

7. Účinnost: Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem 21.7.2021